Allmänna villkor SRF 2010

Allmänna villkor SRF 2010 Version 3.1 Sida 1(2)
1. Allmänt
Allmänna villkor reglerar förhållandet mellan
redovisnings- /revisionsbyrå, nedan kallad Byrån och
byråns uppdragsgivare/kund, nedan kallad
Uppdragsgivare. Tillsammans kallade Parter.
2. Prioritetsordning
Om avtalsdokument som upprättats mellan Parterna
sinsemellan strider i sin formulering skall följande
prioritetsordning tillämpas:
1. Uppdragsbrev/avtal
2. Underbilagor till uppdragsbrev/avtal och
tjänstespecifikation
3. Dessa allmänna villkor.
3. Tjänster
Byråns uppgift är att utföra de tjänster som avtalats i
särskild upprättat uppdragsbrev, nedan kallade Tjänster.
Upprättat uppdragsbrev kan fortlöpande utökas eller
ändras till sin omfattning. Om så sker gäller dessa
allmänna villkor även dessa Tjänster.
Byrån skall utföra Tjänsterna noggrant och
professionellt och i enlighet med gällande lagar,
rekommendationer och fastställda etiska regler. Det
innebär att arbetet skall utföras i enlighet med Svensk
standard för redovisningstjänster, Reko.
4. Materialleveranser
De uppgifter och material som Byrån behöver för att
fullfölja sina åtaganden skall levereras
till Byrån i så god tid att Byrån kan utföra sina Tjänster
inom normal arbetstid och med iakttagande av gällande
tidsfrister.
Om inget annat avtalats skall materialet levereras till
Byrån på följande sätt:
- löpande bokföringsmaterial senast 10 dagar
efter utgången av den månad redovisningen
gäller;
- material för beräkning och administration av
löner minst 7 dagar före attest och
utbetalningsdag;
- bokslutsmaterial senast 30 dagar efter
räkenskapsperiodens utgång;
- deklarations- och beskattningsmaterial senast
30 dagar efter beskattningsårets utgång.
Uppdragsgivaren skall utföra sin del av samarbetet
noggrant i överensstämmelse med rekommendationer,
avtalsvillkor och Byråns instruktioner. Alla
affärshändelser och verifikationer skall ha
tillfredställande dokumentation och om
Uppdragsgivaren själv skall konteringsmärka dessa skall
detta framgå tydligt och utföras enligt Byråns
instruktioner. Upplysningar som kan påverka
periodbokslut, årsbokslut, årsredovisningar och
taxering, men inte tydligt framgår av
räkenskapsmaterialet, skall omedelbart tillställas Byrån.
5. Arvode m.m.
Om löpande räkning avtalats mellan Byrån och
Uppdragsgivaren beräknas Byråns arvode efter vid varje
tidpunkt gällande prislista.
Har överenskommelse träffats om fast pris har Byrån
därutöver rätt till ersättning för utlägg och kostnader, t
ex ansöknings- och registreringsavgifter, utlägg för
resor, kost och logi, sekreterartjänster, fotokopiering,
utskrifter, fax, bud, porto etc.
Tilläggsarbeten och övertidsarbeten som är en följd av
försenad eller ofullständig materialleverans från
Uppdragsgivaren, ej avtalade extraarbeten till följd av
lagändringar, myndighetspåbud eller liknande skall
ersättas separat och är aldrig inräknade i fasta priser.
Betalningsvillkor: Betalning skall ske senast 10 dagar
efter fakturadatum om inte ett senare datum anges på
fakturan. Vid försenad betalning debiteras
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).
6. Parternas ansvar
Uppdragsgivaren är
- ansvarig för företagets redovisning och de
rapporter som baseras på denna;
- ansvarig för att skatter och avgifter redovisas
och erläggs på lagstadgat sätt;
- ansvarig för de tillstånd m m som krävs för
den verksamhet man bedriver;
- skyldig att ombesörja att räkenskapsmaterialet
återspeglar den verkliga affärshändelsen, samt
att det insamlas och bevaras;
- ansvarig för att de upplysningar och
anvisningar som lämnas är riktiga och inte
strider mot gällande lag
Byrån skall
- ställa sina Tjänster och sin kompetens till
Uppdragsgivarens förfogande i enlighet med
ingångna avtal;
- genomföra uppdraget i enlighet med de lagar
och andra regler som gäller under avtalstiden;
- när och om fel upptäcks i
räkenskapsmaterialet eller i andra uppgifter
som har betydelse för Uppdragsgivaren
meddela Uppdragsgivaren detta;
- ta ansvar för Uppdragsgivarens skador som är
orsakade av Byråns brott mot avtalet, fel i
Tjänsten eller försummelse
Byrån ansvarar bara för sin egen verksamhet. Byrån är
inte skadeståndsskyldig för skador till följd av att
Uppdragsgivaren lämnat ofullständiga eller felaktiga
uppgifter eller instruktioner. Byrån är ej heller ansvarig
för företagsledningens affärsmässiga beslut i
Uppdragsgivarföretaget om inte detta uttryckligen
avtalats mellan Parterna. Vidare är byrån inte ansvarig
för bortfall av Uppdragsgivarens produktion, utebliven
vinst eller någon annan indirekt skada eller följdskada.
Byrån är inte heller ansvarig för följderna av ändring av
lagar och andra regler.

Allmänna villkor SRF 2010 Version 3.1 Sida 2(2)
Elektronisk överföring av information mellan Parterna
kan inte garanteras vara säker eller fri från virus eller
fel. Parterna skall använda kommersiellt rimliga
metoder för viruskontroll och sekretess innan
information skickas elektroniskt. Parterna accepterar
dessa risker och godkänner elektroniskt
kommunikation dem emellan.

7. Underleverantörer och personal
Parterna svara för sina underleverantörer och sin
personals prestationer. Part skall rikta sitt anspråk mot
avtalspart och kan ej rikta ansvarsanspråk mot
underleverantör eller personal.
8. Konfidentialitet, sekretess, tystnadsplikt
Parterna förbinder sig att hemlighålla den andre Partens
affärshemligheter samt andra konfidentiella uppgifter
som kommit till Parts kännedom.
Parternas ömsesidiga sekretesskyldighet fortsätter att
gälla även efter att avtalet upphört. Parterna ansvarar
för att sekretesskyldigheten även iakttas av personal och
underleverantörer.
Tystnadsplikten gäller inte för de uppgifter som
Byrån enligt lag är tvungen att lämna till annan än
uppdragsgivaren.
9. Rekrytering
Ingen av Parterna kan utan den andre Partens samtycke
rekrytera person som är anställd hos, eller har varit
anställd hos, part innan sex månader har förflutit sedan
den anställde slutande sin anställning.
Har anställningsförhållandet upphört på grund av
uppsägning av arbetsgivaren gäller inte bestämmelsen i
föregående stycke.
10. Kvalitetssäkring av auktorisationen
Auktoriserade redovisningskonsulter genomgår
kvalitetskontroll minst vart sjätte år.
Kvalitetskontrollen innefattas av tystnadsplikt och
sekretess.
De Tjänster som utförs för uppdragsgivaren kan bli
föremål för kvalitetssäkring av branschorganisationen
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF
kvalitetsorganisation.
11. Behandling av personuppgifter
Byrån ansvarar för att personuppgifter behandlas i
enlighet med gällande lagstiftning.
12. Byråns ansvarsförsäkring
Byrån skall vid alla tillfällen, och på egen bekostnad,
inneha ansvarsförsäkring.
Om ett skadefall inträffar skall Uppdragsgivaren
skriftligen meddela Byrån detta samt ställa nödvändig
information till försäkringsbolagets förfogande så att
arten och omfattningen av skadan kan bedömas.
13. Reklamation
Byrån skall efter en reklamation beredas skälig tid för
att avhjälpa felet eller bristen. Uppdragsgivarens rätt till
skadestånd eller annan gottgörelse är förverkad om
reklamationen inte görs inom skälig tid.
14. Avtalets giltighetstid och uppsägning
Avtalet gäller tillsvidare med två månaders uppsägning,
om inget annat avtalats.
15. Avtalsändringar och uppsägning
Uppsägning av avtalet eller andra meddelanden som har
betydelse för Parternas förhållande enligt detta avtal
skall ske skriftligen.
16. Rätt att omedelbart häva avtalet
Byrån har rätt att säga upp uppdragsavtalet med
omedelbar verkan om
- Uppdragsgivarens betalningar är mer än 7
dagar försenade,
- Uppdragsgivaren inte levererar material och
uppgifter i tid eller på annat sätt inte
medverkar till att Tjänsten kan utföras såsom
avtalats;
- Uppdragsgivaren på annat sätt bryter mot
ingånget avtal, lagar,
redovisningsrekommendationer och
myndigheters anvisningar och
Uppdragsgivaren inte korrigerat påtalade fel
inom 7 dagar efter meddelande från Byrån;
- Uppdragsgivaren behandlar Byråns personal
på ett oetiskt eller kränkande sätt.
- Uppdragsgivaren inte kan betala sina skulder,
har konkursförvaltare, företagsrekonstruktör
eller likvidator utsedd eller om det finns skäl
att anta att något sådant kommer att inträffa.
Uppdragsgivaren har rätt att omedelbart häva avtalet
om
- Byrån bryter mot avtalet och inte vidtar
åtgärder för att korrigera avtalsbrottet inom
rimlig tid.
17. Tvist
Tvist mellan Parterna skall först och främst lösas genom
förhandling och i andra hand av allmän domstol på den
ort där Byrån har sitt säte.
18. Force majeure
Om Part förhindras att uppfylla sina avtalsförpliktelser
genom händelser utanför hans kontroll (force majeure),
såsom strejk, arbetsblockad, arbetskonflikt, brand eller
annan olycka, naturkatastrof och störningar i tele- eller
eldistribution skall Parten vara befriad från sina
förpliktelser i detta avtal till den del de har påverkats av
händelsen ifråga.
Part skall omedelbart meddela den andra parten när
force majeure uppkommer och upphör
19. Överlåtelse av avtalet
Part kan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt
detta avtal endast om den andra Parten ger sitt skriftliga
samtycke därtill.