Ekonomkonsulters behandling av personuppgifter

Ekonomkonsulter i Markaryd AB (556944-7559) kan komma att behandla dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig. Här informerar vi om hur de behandlas.

Vilka personuppgifter behandlas? för vilka ändamål? vilken är den lagliga grunden? samt hur länge sparas uppgifterna?

Direktmarknadsföring samt upplysningar baserat på en intresseavvägning

I syfte att tillhandahålla direktmarknadsföring samt upplysningar och påminnelser reglerförändringar samt om vårt tjänsteutbud till befintliga kunder kan Ekonomkonsulter komma att behandla personuppgifter avseende kundernas företrädare. Den lagliga grunden för denna behandling är en intresseavvägning för att tillgodose Ekonomkonsulters berättigade intresse av att under en begränsad tid och i en begränsad omfattning informera om samt erbjuda olika marknadsaktiviteter eller upplysa en utvald målgrupp. De uppgifter som kan komma att behandlas är namn, adress, telefonnummer och e-postadresser till arbetsplatsen.

Information och erbjudanden kan komma att lämnas per telefon, brev, e-post eller SMS. I de fall det föreligger ett uppdragsavtal mellan den registrerades arbetsgivare och Ekonomkonsulter kommer behandlingen att ske under avtalsförhållandet och för en tid om tolv månader efter det att avtalsförhållandet har upphört. Den registrerade har rätt att när som helst motsätta sig denna behandling.

Marknadsaktivitet

Om kontakt med den registrerade tagits i enlighet med beskrivningen ovan i syfte att bjuda in till en aktivitet (event, utbildning eller liknande) och den registrerade aktivt anmält sig till aktiviteten kommer Ekonomkonsulter att behandla personuppgifter i den utsträckning det krävs för att genomföra aktiviteten.

Det innebär att Ekonomkonsulter kommer att behandla namn och kontaktuppgifter i syfte att kunna skicka ut t.ex. inbjudan och material. För det fall mat serveras under aktiviteten kan uppgift om specialkost behöva behandlas. Den lagliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att kunna fullfölja vårt åtagande i och med anmälan. Dvs. träffat avtal mellan deltagaren och Ekonomkonsulter.

Marknadsföringsmedia

I syfte att marknadsföra oss och sprida kunskap om vår verksamhet kan Ekonomkonsulter komma att behandla personuppgifter i form av bilder och rörliga bilder. Sådan behandling görs enbart med stöd av ett uttryckligt och informerat samtycke från den registrerade. Behandlingen kommer att ske under den tid som samtycket inte har återkallats av den registrerade. Den registrerade har rätt att när som helst motsätta sig denna behandling och därigenom återkalla sitt samtycke. 

Webbplatsbesök

Vid besök på Ekonomkonsulters webbplats kan information från webbläsare både hämtas och lagras i form av cookies, i syfte att optimera både funktion och upplevelse av webbsidan. Informationen består i regel av webbplatsbesökarens preferenser samt information om från vilken enhet besöket sker. Ingen identifiering sker av besökaren.  Även om någon identifiering inte sker krävs ett uttryckligt och informerat samtycke från webbplatsbesökaren för att Ekonomkonsulter ska få använda sig av cookies. Om webbplatsbesökaren har tillhandahållit ett sådant samtycke utgör samtycket den lagliga grunden för en sådan behandling.

Varifrån samlas uppgifterna in?

Namn och kontaktuppgifter till registrerade samlas in dels från externa adresskällor, dels från den registrerade själv.

Överföring och utlämning av personuppgifter

För att uppfylla ändamålen med Ekonomkonsulters behandling av de personuppgifter som angivits ovan anlitar i förekommande fall tjänste- och systemleverantörer av IT, som behandlar personuppgifter på Ekonomkonsulters uppdrag. Dessa tjänste- och systemleverantörer får endast behandla personuppgifterna enligt uttryckliga instruktioner och får inte använda uppgifterna för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna.

Ekonomkonsulter kan i förekommande fall lämna ut personuppgifter även till andra mottagare än de som angivits ovan för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose Ekonomkonsulters berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Ekonomkonsulter kan komma att överföra personuppgifter till mottagare som återfinns i länder utanför EU/EES-området och som inte har samma skyddsnivå för personuppgifter som EU. För att säkerställa att personuppgifterna är skyddade har Ekonomkonsulter sett till att det finns andra lämpliga skyddsåtgärder på plats. 

Skyddet för personuppgifter

Vår målsättning är att värna skyddet för den personliga integriteten och att vidta alla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna och säkerställa att behandlingarna sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och interna riktlinjer, policyer och rutiner för hantering av personuppgifter. Det innebär att endast de personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

Registrerades rättigheter

Registerutdrag

Den registrerade har rätt att begära att få en bekräftelse från Ekonomkonsulter om Ekonomkonsulter behandlar personuppgifter som rör den registrerade, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifterna i form av ett s.k. registerutdrag . Detta kan ske gratis en gång per år.

Rättelse

Om den registrerade anser att en uppgift som hänför sig till den registrerade är felaktig eller ofullständig, har den registrerade rätt att begära rättelse.

Behandling för direktmarknadsföringsandamål eller upplysningar

Är det fråga om behandling av den registrerades personuppgifter för direktmarknadsföring kan den registrerade när som helst motsätta sig den behandlingen och begära att den registrerade avregistreras från fortsatta utskick genom att anmäla detta till din kontaktperson eller info@ekonomkonsulter.se.

Behandling som stödjer sig på Ekonomkonsulters berättigade intresse

Den registrerade kan även, i den utsträckning gällande dataskyddslagstiftning föreskriver det, motsätta sig behandlingar som stödjer sig på Ekonomkonsulters berättigade intresse. Ekonomkonsulter kan dock fortsätta att behandla den registrerades personuppgifter, trots att denne har motsatt sig behandlingen, om Ekonomkonsulter har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Invända emot behandling samt dataportabilitet

Under vissa förutsättningar har den registrerade rätt att invända mot behandlingen. Under vissa förutsättningar har den registrerade även rätt att få ut de personuppgifter som rör den registrerade som denne lämnat till Ekonomkonsulter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet) för överföring till annan personuppgiftsansvarig.

Kontaktperson

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter hos Ekonomkonsulter kan du maila info@ekonomkonsulter.se alt posta din fråga till

Ekonomkonsulter, Box 79 285 22, Markaryd.

Du kan även vända dig till Datainspektionen vid klagomål.