Affärsrådgivning

Begreppet Affärsrådgivning inrymmer en mängd områden och aktiviteter, nedan följer en kortfattad beskrivning. Analys och rådgivning för en verksamhet idag och i framtiden, kan innehålla allt från genomgång och beskrivning av nuläge, affärsidé, vision och strategier ned till enskilda mål och handlingsplaner. Affärsrådgivning kan även omfatta en genomgång av de viktigaste, kundrelaterade processerna eller att vara behjälplig t.ex. i en upphandling.

Nuläget beskriver verksamheten idag och kan enklast listas i termer av starka respektive svaga sidor. Det finns alltid en risk om arbetet enbart görs av det egna företaget, olika personer och grupper har olika uppfattningar. Bäst görs arbetet i grupp med ledning, personal och alla som är berörda. Att inhämta information från kunder, och strategiska leverantörer säkerställer en mer balanserad bild av verksamheten.

En bild av företagets nuläge måste även innehålla en lista på möjligheter och hot avseende den marknad man befinner sig på. Övningar genomförs bäst i form av öppna möten med flera deltagare. Vi vänder vi oss utåt och synar marknadens förutsättningar i form av möjligheter och hot. I denna del av arbete krävs människor med marknadskunskaper och som förstår innebörden både i dagens och i morgonsdagens marknad.

Det finns många exempel på situationer när vi använt oss av tekniken och t.ex. förbättrat interna svagheter och som i sin tur lett till att eliminera hot på marknaden. Börja därför med att förbättra interna svagheter och välj de viktigaste först.

Genomgång av affärsidén innebär en analys av giltigheten idag och i framtiden. Oftast grundas affärsidéer på företagets starka sidor och en utvald marknad. Det kan vara kunskaper eller andra förutsättningar som bildar basen i verksamheten. Affärsidén kan vara fortsatt hållbar, men mot bakgrund av förväntningar om framtiden står man inför valet att skapa beredskap eller svänga över till något helt nytt. I tid innan konkurrenterna kommer i kapp.

Många verksamheter är väl fungerande och bra men saknar en vision om framtiden. Frågan är vart man vill ta verksamheten, påfallande ofta saknas en vision som griper tag i människor och driver på verksamheten. Människor vill vara med på en resa och det är ledningens jobb att måla upp en bild av framtiden.

Om man har ett eller flera långsiktigt mål som känns som en inspirerande utmaning för alla som jobbar i verksamheten är det dags att lägga ut de mer långsiktiga strategierna. T.ex. val av distributionsväg, egen säljkår eller agent, val av produkter och sortiment, kvalitet och prisfrågor, vilka kunder skall bearbetas samt vad som skall göras i det egna företaget och vad som skall köpas in etc.

Att formulera affärsidén, fastställa vision och övergripande strategier är ett långsiktigt och strategiskt ledningsarbete. När arbetet kommer till att utforma mål och handlingsplaner i närtid krävs att anställda på olika sätt är involverade.

När arbetet med vision och strategier är gjort är det dags att bryta ner visionen i delmål som ligger närmare i tiden. Visionen ligger t.ex. fem år bort, men för att resan dit skall lyckas krävs tydliga kopplingar mellan mål och handlingsplaner uppdelade på olika tidsperioder.

Efter det att delmålen är satta och förankrade börjar arbetet med att ta fram handlingsplaner. Handlingsplanerna har två utgångspunkter, dels skall de ligga inom ramen för de övergripande strategier som tidigare har formulerats och därefter kopplas till de olika målen i närtid. Magin ligger i att få rätt saker att hända, därför krävs tydliga, tidssatta och mätbara mål samt personligt utpekat ansvar som säkerställer att rätt saker kommer att hända. De skickligaste medarbetarena tilldelas de svåraste uppdragen.

Idag finns i de allra flesta företag processbeskrivningar som visar hur arbetet skall bedrivas. Kvalitetsarbete tar ofta sin utgångspunkt i en processkarta och är ett effektivt sätt att få alla anställda engagerade i arbetet i hur man successivt kan förbättra verksamheten. Dåligt fungerande processer brukar komma upp som svaga sidor i nulägesanalysen och tvinga fram förbättringar.

Ovan beskrivna moduler kan liknas vid ett ledningssystem som också brukar innehålla en resultatredovisningsdel. Här kopplas resultat till mål och korrigeringar görs för att på nytt nå bättre resultat. Olika delar i ledningssystemet har olika omloppstider, en större genomgång av nuläge bör göras minst två gånger per år, det strategiska arbetet med affärsidé, vision och strategier håller oftast en till två år. Mål och handlingsplaner är ettåriga. Bäst resultat nås med aktivitetsplaner upp till tre månader med månatlig uppföljning.

Verksamhetsutveckling är ett intressant område för ledningen, vem vill inte utveckla och förbättra sin verksamhet, men avsätts tid? Ibland kan det vara så att man sitter fast i så mycket dagligt att det är näst intill omöjligt att ta sig tid för att planera framtiden. Det är mycket enklare att ägna tiden åt det man har framför sig just nu.

Oftast är det så att man vill förbättra någon av delarna i ett ledningssystem, en del har behov att analysera nuläget mer i detalj, någon annan vill förbättra det långsiktiga arbetet med affärsidé, vision och strategier någon annan är mer intresserad av att få fart i verksamheten genom att dyka ner i mål och handlingsplaner.

Om du vill diskutera någon av delarna i vår tjänst Affärsrådgivning är du välkommen att höra av dig.